fbpx

Een fijn eindejaar van het WoodTone team!

×

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
WoodTone bv, maatschappelijke zetel in België, Patersstraat 100, 2300 Turnhout. BE 0771 351 225. 

1.1 Alle leveringen en prestaties geschieden uitsluitend op basis van de volgende algemene voorwaarden, hierna genoemd “AV”, in de ten tijde van de bestelling geldende versie. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, worden er geen afwijkende voorwaarden toegepast. 

1.2 Contractpartner is WoodTone bv, Patersstraat 100, 2300 Turnhout, hierna “WoodTone” genoemd. 

1.3 Klant in de zin van deze AV kunnen zowel consumenten als ondernemers zijn (hierna te noemen: “klant”). Consument in de zin van deze AV zijn natuurlijke personen die overeenkomsten sluiten anders dan ten behoeve van hun zakelijke of beroepsmatige activiteiten. Ondernemer in de zin van deze AV zijn natuurlijke of rechtspersonen of personenvennootschappen met handelingsbevoegdheid die overeenkomsten sluiten ten behoeve van hun zakelijke of zelfstandige beroepsmatige activiteiten. 

 1. CONTACT EN KLANTENSERVICE

2.1 Neem bij vragen, klachten of reclamatie contact met ons op. Gebruik hiervoor a.u.b. uitsluitend het volgende adres: WoodTone bv, Patersstraat 100, 2300 Turnhout of via mail naar [email protected] 

2.2 U kunt onze klantenservice altijd bereiken via mail naar [email protected],
of  telefonisch op +32 475 72 10 96 van maandag tot vrijdag tussen 08.30 en 12.00 uur. 

 1. SLUITEN VAN DE OVEREENKOMST, TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

3.1  Ons aanbod is bindend. Met uw bestelling aanvaardt u ons aanbod met de betreffende AV tot het sluiten van een overeenkomst. De overeenkomst komt tot stand met de verzending van uw bestelling aan ons.  

3.2. Indien u het gewenste product gevonden heeft, kunt u dit vrijblijvend nader bekijken door op de naam of de afbeelding van het product te klikken. Door op de knop [In het winkelmandje] te klikken, verplaatst u het naar het winkelmandje voor aankoop.  

 1. OPSLAAN VAN DE TEKST VAN DE OVEREENKOMST

4.1 Wij slaan uw bestelling, de ingevulde bestelgegevens en de tekst van de overeenkomst op. Voorts heeft u de mogelijkheid zowel de bestelling als de AV te printen voordat u de bestelling naar ons verzendt. Tot slot heeft u via uw eventuele klantenaccount te allen tijde toegang tot de door u geplaatste bestellingen. 

 1. HERROEPINGSRECHT VOOR CONSUMENTEN

5.1 Informatie over herroeping: terugzendingsrecht geldt 14 dagen.
U heeft het recht deze overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen te beëindigen.
Deze termijn van 14 dagen gaat in op de datum waarop u of een door u aangewezen derde die niet de vervoerder is de goederen in ontvangst heeft genomen.
Indien u dit recht wenst uit te oefenen, dient u ons via een duidelijke verklaring (bijv. via een brief per post of per e-mail) te informeren over uw beslissing deze overeenkomst te beëindigen.
De termijn geldt als zijnde in acht genomen indien u de mededeling inzake de uitoefening van het recht op bedenktijd vóór het verstrijken ervan verzendt. 

Indien u deze overeenkomst beëindigt, dienen wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, onverwijld terug te betalen en wel uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de datum waarop wij uw mededeling inzake de beëindiging van deze overeenkomst hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling hanteren wij dezelfde betaalmethode die u gekozen heeft voor de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk anders met u overeengekomen; in geen geval zullen er voor u extra kosten ontstaan voor de terugbetaling. Wij kunnen terugbetaling weigeren zolang wij de bestelde goederen niet hebben terug ontvangen of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft verzonden, al naargelang wat het eerst geschiedt. 

U dient de goederen onverwijld maar in elk geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de datum waarop u ons heeft medegedeeld dat u de overeenkomst wenst te beëindigen aan ons te retourneren of te overhandigen. De termijn geldt als zijnde in acht genomen indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt. De directe kosten van de retourzending zijn voor uw rekening. 

U bent uitsluitend aansprakelijk voor het eventuele waardeverlies van de goederen indien dit te wijten is aan een handeling uwerzijds die niet noodzakelijk is voor de controle van de toestand, eigenschappen en het functioneren van de goederen. 

5.2 Het herroepingsrecht geldt niet voor op maat gemaakte producten (gravering), waarvoor de individuele selectie of vormgeving van de consument doorslaggevend zijn of die zijn toegesneden op de persoonlijke wensen van de consument. 

 1. 7.  PRIJZEN EN VERZENDKOSTEN

7.1 Alle vermelde prijzen zijn inclusief btw voor particulieren en exclusief voor een BTW-plichtige.
Wij bezorgen via BPost of een andere door ons geselecteerde bezorgdienst. 

 1. 8.  LEVERINGSVOORWAARDEN

8.1 Wij leveren in België gratis, in Nederland en Luxemburg met extra leverkost van € 2,45. 

8.2 De goederen worden, tenzij anders vermeld bij het aanbod, geleverd binnen 4 dagen na ontvangst van de bestelling/ betaling, tussen 8 u. en 19 u. De productie start telkens bij elke individuele bestelling.  

Zie uitgebreide leverings- en retourvoorwaarden in afzonderlijk documenten op de site. 

 1. 9.  BETALINGSVOORWAARDEN

9.1 De betaling door consumenten/particulieren zal vooraf gebeuren door overboeking via PayPal, creditcard (VISA, MasterCard), bankoverschrijving of iDeal. Wij behouden ons het recht voor bepaalde betaalmethoden uit te sluiten. 

Bij betaling via iDeal en creditkaart wordt u direct vanuit het bestelproces doorgeleid naar de betaalpaginas waar u de betaling kunt verrichten. Bij betaling via PayPal wordt u na afronding van de bestelling doorgeleid naar de betaalpagina van PayPal waar u de betaling kunt verrichten.  

9.2 Wij behouden de eigendom van de goederen tot het factuurbedrag volledig is voldaan.  

9.3 Indien u commercieel of zelfstandig ondernemer bent of optreedt namens een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk fonds, behouden wij de eigendom van de goederen totdat alle openstaande vorderingen uit de zakelijke overeenkomst met de koper zijn voldaan. De desbetreffende zekerheidsrechten zijn overdraagbaar aan derden. 

9.4 De klant gaat ermee akkoord digitale rekeningen te ontvangen. Deze worden per e-mail of in pdf-formaat aan de klant verstuurd. 

 1. 10.  GARANTIE

10.1 Indien u een consument/particulier bent, verloopt de garantie conform de wettelijke voorwaarden van 2 jaar aangaande het product, levering en retourzending zoals ook hier op de site in afzonderlijk document omschreven. 

 10.2 Indien u als ondernemer een bestelling bij ons plaatst gelden, naast de wettelijke garantie van 2 jaar, de volgende bindende voorwaarden: De geleverde goederen dienen voor zover zulks mogelijk is onmiddellijk na aflevering te worden geïnspecteerd door de klant. Geconstateerde gebreken dienen onverwijld aan ons te worden gemeld. Indien er geen melding plaatsvindt door de klant, gelden de goederen als zijnde aanvaard, tenzij het gebreken betreft die niet te herkennen waren bij de inspectie. Indien dergelijke gebreken later worden geconstateerd, dienen deze onverwijld na de ontdekking te worden gemeld. Geschiedt dit niet, dan worden de goederen geacht te zijn aanvaard met inbegrip van deze gebreken.  

 1. 11.  AANSPRAKELIJKHEID 

11.1 Indien u een consument bent, zijn wij wettelijk aansprakelijk. 

11.2 Indien u als ondernemer een bestelling bij ons plaatst, geldt voor onze wettelijke aansprakelijkheid wat betreft schadevergoeding het volgende conform de punten 11.2 tot en met 11.8: 

 11.2.1 Indien de aanspraken berusten op opzettelijke of grove nalatigheid door ons, onze vertegenwoordigers of de personen die wij inschakelen voor de nakoming, zijn wij aansprakelijk voor schadevergoeding conform de wettelijke bepalingen. 

11.2.2 Indien er sprake is van lichte nalatigheid van ons, onze vertegenwoordigers of de personen die wij ingeschakeld hebben voor de nakoming van een noodzakelijke verplichting bij de uitvoering van de overeenkomst waardoor de verwezenlijking van het doel van de overeenkomst in gevaar komt en waarvan de klant erop mag vertrouwen dat deze wordt nagekomen, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de voorzienbare kenmerkende schade die daarbij ontstaat. Voor de reparatie of het vervangen van een gebrekkig product worden geen verzendkosten in rekening gebracht. 

 11.2.3 Tenzij onder de punten 11.2.1 en 11.2.2 anders is bepaald, zijn wij niet aansprakelijk voor schadevergoeding. Hetzelfde geldt indien tegen ons als leverancier vorderingen tegen ons zijn ingesteld. 

 11.3 De uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid onder 11.2 gelden ook voor overige aanspraken, met name bij strafbare feiten of aanspraken op vergoeding van vergeefse arbeidskosten in plaats van de prestatie. 

11.4 Indien geen beperking van de aansprakelijkheid conform 11.2 bij aanspraken uit hoofde van de aansprakelijkheid als producent conform van toepassing is, is onze aansprakelijkheid beperkt tot een vervangende prestatie ter hoogte van het verzekerde bedrag. Indien zulks niet of niet volledig intreedt, zijn wij verplicht tot schadevergoeding tot de maximaal de gedekte som. Dit punt geldt niet bij overlijden, lichamelijk letsel of aantasting van de gezondheid indien zulks aan ons te wijten is. 

11.5 Indien onze aansprakelijkheid is uitgesloten of beperkt, geldt zulks ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van onze medewerkers, vertegenwoordigers en personen die wij inschakelen voor de nakoming. 

11.6 Voor bovenstaande regelingen geldt geen omkering van de bewijslast. 

 1. 12.  INHOUD VAN BEELDBESTANDEN, TECHNISCHE EISEN AAN DE GEGEVENS,
     INBREUK OP RECHTEN VAN DERDEN BIJ HET GEBRUIK VAN DE CONFIGURATOR 

12.1 Voor alle content die klanten gebruiken voor het creëren van hun product (o.a. gravering), is uitsluitend de desbetreffende klant volledig wettelijk verantwoordelijk . Dit geldt in het bijzonder voor afbeeldingen, grafische weergaven, teksten of andere materialen.. 

12.2 De klant is uitsluitend zelf verantwoordelijk voor de correcte spelling, beeldkwaliteit en kwaliteit van de vormgeving van de door hem gebruikte afbeeldingen, grafische weergaven en teksten. De volgende formaten kunnen hierbij gebruikt worden: VECTOR, JPG of PNG-Format. 

12.3 Bij alle bij WoonTone ingediende productieopdrachten worden de auteurs-, merk- en overige rechten van de klant geëerbiedigd. Wij wijzen erop dat derden bij content die inbreuk maakt op hun auteursrechten, significante vorderingen tot schadevergoeding kunnen instellen. De klant is aansprakelijk voor alle gevolgen van inbreuken op voornoemde rechten en vrijwaart WoodTone van alle aanspraken bij dergelijke vorderingen van derden. 

12.4 Bij de plaatsing van de opdracht waarborgt de klant tevens dat de content van de geüploade beeldbestanden niet in strijd is met het strafrecht. Bij dergelijke opdrachten behoudt WoodTone zich het recht voor de opdracht te weigeren. 

 1. 13. GESCHILLENREGELING MET CONSUMENTEN

13.1 Wij zijn niet bereid noch verplicht deel te nemen aan geschillenprocedures van consumenten- organisaties. Wij zijn evenwel steeds bereid om hen volledige uitleg te verschaffen over onze producten en werkwijze.  

 1. 14. TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER

14.1 Het Belgisch recht is van toepassing, enkel de Rechtbanken van Turnhout zijn bevoegd in geval van betwisting. 

14.2 Voor klanten die de overeenkomst niet sluiten voor beroepsmatige of commerciële doeleinden, consumenten/particulieren dus, heeft deze rechtskeuze geen invloed op de dwingende bepalingen van het recht van het ander land (Nederland of Luxemburg) waar de klant gewoonlijk verblijft. 

14.3 Voor alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst met klanten die ondernemer zijn of optreden namens een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk fonds, is de rechtbank van Turnhout bevoegd, plaats waar onze zetel gevestigd is. 

 1. 15.  OVERIGE BEPALINGEN

15.1 Nederlands is de voertaal van de overeenkomst. 

15.2 Indien een of meerdere bepalingen van deze AV ongeldig/niet van toepassing blijken, laat dit de overige bepalingen van de overeenkomst onverlet. Waar bepalingen ongeldig blijken, richt de strekking van de overeenkomst zich naar de heersende wettelijke voorschriften.  

 1. 16PRIVACYBELEID

Wij respecteren de privacy van al onze klanten overeenkomstig de Belgische wetgeving en de nieuwe Europese verordening nr.2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, de GDPR. De volledige tekst van de privacy policy is als afzonderlijk document te downloaden op de site. Iedereen heeft het recht van mededeling, inzage, toegang en verbetering van zijn persoonlijke gegevens. Daartoe volstaat een mail of schriftelijke aanvraag, met kopie van de identiteitskaart, te richten aan WoodTone bv: [email protected] of  WoodTone bv, Patersstraat 100, 2300 Turnhout. 

De documenten ‘Leverings- en retourbeleid’ & ‘Privacybeleid’, eveneens op de site van WoodTone te downloaden, maken  integraal deel uit van deze AV. 

                                                     Algemene Voorwaarden 15.08.2021 

 

“A thing of beauty
is a joy forever”
John Keats 1795-1821